Yến huyết đảo làm sạch loại 2

Yến huyết đảo làm sạch loại 2

Trọng lượng: 50 g

Ghi chú : Khoảng 8 tổ/50 g

Loại: Yến đảo + Nguyên tổ + Tinh chế

Trạng thái: Còn hàng

Xem thêm